Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

В последните седмици участници от различни общности преживяха обучение, което им предостави ключови знания и умения в борбата със замърсяването и ефективното управление на отпадъците. Събитието, фокусирано върху темата “Управление на отпадъците” или популярно означено като “Боклуци”, разкри важността на разбирането и предотвратяването на замърсяването на околната среда.

Освен това, гостуването в града включваше и обучение на местната общност по темата “Управление на отпадъците”. Участниците в обучението придобиха ценни знания за замърсяването на околната среда и методите за предотвратяване на замърсяването. Също така, бяха научени как да използват повторно отпадъци (Reuse) и различни възможности за рециклиране (Recycle).

Целите на обучението включваха създаване на по-голямо осведоменост за проблемите на замърсяването, като участниците научиха как да разделят и изхвърлят отпадъците разделно. От особено значение беше и идеята за изследване на генерирания боклук от участниците и техните семейства.

Проектът включваше и дейност за оценка на натрупаните умения и компетенции чрез Youthpass, като предостави възможност на участниците да се самооценят и определат своята индивидуална траектория на растеж.

Събитието приключи със сесия ЕКС – постигане на европейско измерение на проекти за солидарност. Това показва ангажимента на общността към устойчиво развитие и прилагането на европейски стандарти в инициативите си.