Това е проектопредложение за намаляване използването на пластмасови изделия за еднократна употреба, които са основен отпадък и замърсител на градската среда и природата.Специфичната дългосрочна цел на проекта е да се допринесе (директно и опосредствено) за изграждането на навици, базирани на принципа Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose, у младежи и така да се повлияе на промяна в доминиращият консуматорски подход спрямо (не)възобновяемите природни ресурси.

Проектът се осъщестява в рамките на Европейски корпус за солидарност.