Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Продължаваме неуморно да изпълняваме нашите дейности свързани с проект “Активни Обществени Пространства” в област Смолян. Неговата цел е облагородяването на средата за живеене, но особено важно за този процес по съживяване на
града ни е участието на самите млади хора и жителите му.

Трети етап по проекта е Физическо Изграждане на място. За да има работа в екип, трябва да има общо пространство, в което младите да обсъждат своите планове за действие

Младежите са активно ангажирани в изграждането на пространства. Това не само придава личен ангажимент, но и гарантира устойчивост и трайно влияние. Съвместните усилия на младите участници допринасят за успешната реализация на проекта.

За да популяризираме новосъздаденото обществено пространство, организираме спортна надпревара и игра. Това не само включва общността, но и подчертава уникалността на мястото.

Чрез поставянето на леки и временни физически елементи в публичното пространство, предизвикваме вниманието към мястото и стимулираме творческия дух на общността.

Младежите ще участват в стрийт арт акции, облагородявайки стени в квартал Устово и създавайки креативни изрази на младежката култура.

Обучение “Инструментариум за Устойчиво Управление на Обществени Места”:

Участването в обучение подготвя младежите да поемат отговорност за устойчивото управление на обществените пространства.

Производството на късометражен филм цели да създаде осъзнатост около местните екологични предизвикателства, използвайки визуални истории за подчертаване на важни аспекти.

Срещи с активни лидери и представители на общността предоставят възможност за оценка на напредъка и поддържане на отворен диалог с цел постоянно усъвършенстване на проекта. Внедряването на практики за компостиране допринася за устойчивото управление на отпадъците в областта.

Младежите развиват културна осъзнатост, като се включват в създаването на пространства, отразяващи техния собствен идентитет и културно богатство.

Този етап отразява фазата на конкретното действие, където идеите се трансформират в реалност, а общността активно участва в процеса на създаване на живи и иновативни обществени пространства.