Нашата цел е да разпространим сред младежите от област Смолян
информация за климатичните промени и ефекта, който оказват върху
биоразнообразието и живота на хората. Искаме да изградим у участниците
еко ангажираност и чувство на лична отговорност за заобикалящата ни
среда, нужда от изкореняване на консуматорския подход в полза на
т.нар. sustainable практики и превръщане нуждата от спешни действия в
лична потребност на всеки един човек. Целим да постигнем това
посредством предоставяне възможност за придобиване на нови знания и
умения, повишаване съзнанието им за значимостта на екологичния баланс
и климатичната равнопоставеност и запознаване с добри практики и
модели с еко насоченост. Проектът ни поставя на фокус работата с
местни общности на локално ниво по теми като замърсяване на въздуха,
рециклиране, климатични бежанци, обезлесяване и участието на младежите
в създаването на политики по опазване на природата и овладяване на
климатичните промени.

На 02-ри април, се проведе акция по залесяване на дръвчета – черен бор
в местност над с. Чепинци. Фиданките бяха осигурени от Държавно
лесничейство Смилян. На участниците беше проведено обучение. В акцията
участваха над 65 човека, доброволци от региона. Бяха засяти повече от
500 броя дръвчета. Предстои втора акция на девети април за засаждане
на дръвчета в с. Могилица.