На проведеното събитие в Смолян, важни местни лидери и заинтересовани страни се събраха за да дискутират идеи и възможности за поддържане и насърчаване на младежите. Събитието отбеляза началото на проекта “Гласове на промяната: Структурен диалог в Смолян”, финансиран по програмата CERV на Европейския съюз. Сред ключовите участници бяха Председателят на Общинския съвет, г-н Кацаров, и Председателят на Комисията по младежта, г-н Минчо Симов, както и други значими обществени фигури и представители на общината.

Дискусиите се съсредоточиха върху предизвикателствата, с които се сблъскват младите хора в Смолян, и възможностите за тяхната по-активна роля в обществените процеси. Беше постигнато съгласие за укрепване на връзките между младежите и местните власти, с цел създаването на устойчиви стратегии за образование и култура.

Проектът е насочен към създаване на диалог и сътрудничество между младите хора и местните власти за разработване на политики и стратегии, които директно засягат младежката общност. Предвидени са редица дейности, включително организиране на срещи и работилници, които да насърчат младежите да изразяват своите мнения и да участват активно в формирането на общинските политики.

 

Проектът “Млади гласове на промяната: Структурен диалог в Смолян” е инициатива на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие” след изборите в Община Смолян. Целта му е да подобри комуникацията и взаимодействието между младежите и местната власт. Основната идея е да се мобилизират младите хора в региона и да се подкрепи тяхното участие в разработването на местните политики и стратегии.

Проектът включва серия от дейности, като срещи с общински съветници и представители на местната власт, организиране на две тематични работилници, семинар за развитие на уменията на младите хора в областта на гражданското участие и вземането на решения, както и дискусии с ключови лица от местната власт. Проектът се фокусира върху идентифицирането на местни предизвикателства и разработването на решения чрез структуриран диалог между младежи от различни социални и етнически групи и представители на местната власт.

Основният резултат от срещата е план за бъдещо сътрудничество и конкретни мерки за подкрепа на младежките инициативи. Събитието подчерта ангажимента на всички участници за работа за общата цел – устойчиво развитие на младежката общност в Смолян и подобряване на условията за тяхното личностно и професионално развитие.

Проектът е финансиран по програмата CERV на Европейския съюз. Съдържанието не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.