„Подкасти за социално включване и структурен диалог на местно ниво“ е поредица от интервюта под формата на подкаст на общински съветници, областен управител, зам. кметове, експерти и практици на младежкия труд, които имат думата, когато става въпрос за иновации в младежката работа,. Те  използват креативни методи за овластяване на младите хора, изследване на младежките тенденции и отговарят за младежките политики на локално ниво.Когато говорим за структурен диалог, засягаме три основни целеви групи – институциите като носител на решения, младежките организации, като представител на младежите и самите млади хора, като бенефициенти на младежката политика.Основен акцент беше поставен върху активизиране на младежи за по-активно включване в процесите на правене на младежки политики. Друга от целите на подкаста ни е формиране на умения у нас, младите хора за уверено вземане на решения, изготвяне и отстояване на предложения заформиране на младежки политики.


Запознахме се с механизма на работа на обществените институции по отношение на планиране и реализиране на младежки политики. По време на срещата обменихме опит, относно ситуацията и проблемите на младежта в област Смолян.

Специфични цели:

  • Популяризиране на структурния диалог като ключов инструмент за идентифициране на потребностите и проблемите на младежта, чрез създаване на навици за интензивно общуване с местната и централна власт и съвместно решаване на социалните проблеми;
  • Запознаване с възможностите за заетост и реализация за младежи, предоставяни чрез мерки, програми и проекти от страна на държавните институции.
  • Насърчаване професионално развитие и мобилизирането на предприемачески потенциал на младите хора, както и информираност за възможностите и механизмите за финансиране на собствена инициатива на местно ниво.

Нашите първи гости бяха общинските съветници: г-н Безергянов, г-жа Аръчкова, г-жа Гаджева и г-н Митов. Благодарим за активното им участие и оказано ни пълно съдействие.