П О К А Н А

за свикване на “Млади изследователи за младежко развитие” Общо събрание на основание на протокол на Управителния съвет

Управителният съвет на „Млади изследователи за младежко развитие“,  вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 176920970, със седалище гр. Смолян, ул. „Персенк “ 11, ет  на  основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 14.09.2020г. от 16.00 часа на адрес: гр. Смолян, ул. „Персенк “ 11,  при следния дневен ред:

  1. Промени в състава на УС.- Избор на Управителен съвет ,Контролен съвет и Председател на Сдружението на членове на Общото събрание..

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез надлежно упълномощен представител с писмено пълномощно.

Онези от Вас, които не са си заплатили членския внос, моля да го направят, тъй като няма да имат право на глас.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮНЛЦ и чл. 24 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, един час по-късно от обявения час, а именно от 17:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.