Посещението на младежката мобилна група в новооткритото младежко пространство в село Чепинци

Младежи за развитие и вдъхновение

Младежката мобилна група на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие” посети новооткритото младежко пространство в село Чепинци в рамките на проекта “Младежко участие чрез кариерно ориентиране и личностно консултиране за активно гражданското общество” на програма Еразъм+. Експерти от Центъра за подкрепа на личностно развитие – Кариерно ориентиране град Смолян,

младежки работници от сдружение“МИМР“, неформална група“ Агора“ и КНСБ се срещнаха с ученици и им представиха различните видове подготовка в училищното образование, институциите в системата на средното и висшето образование, реда и условията за прием на ученици и студенти, професиите и профилите, които се изучават в училищната система, както и динамиката и потребностите на пазара на труда.

Младежката мобилна група имаше възможност да се запознае с новооткритото младежко пространство в село Чепинци, което има за цел да предоставя на младежта възможности за образование, развлечения и развитие на личността. В рамките на посещението, учениците участваха в индивидуална и групова работа, които им помогна да подобрят мотивацията си за учене и професионална реализация.

Те проведоха интерактивни упражнения по кариерно ориентиране, дискутираха се с учениците теми, свързани с избора на образование, професия и работа, както и участваха в тренинги за формиране на умения за вземане на решения и търсене на работа. По време на посещението г-н Кехайов, представител на сдружението “Млади изследователи за младежко развитие”, предостави допълнителна информация за програма Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност. Това беше от особено значение за учениците, тъй като сдружението е Евродеск мултиплаер, което означава, че има опит и експертиза в международни проекти и програми за младежко развитие.
Г-н Кехайов представи на учениците възможностите, които програмата Еразъм+ предлага, включително възможности за обучение, стажове, волонтьорски програми и младежки обмени в различни страни на Европейския съюз. Той също така сподели информация за Европейския корпус за солидарност, който предоставя възможности за участие в проекти за солидарност и обмен на опит между младежки организации и групи в Европа.
Тази информация беше от особено значение за учениците, които получиха възможност да научат повече за международните възможности за образование и младежко развитие, които са им на разположение. Освен това, това подсили ангажимента на учениците да участват активно в проекти и инициативи за младежко развитие, както и да развиват умения и компетентности за работа в международна среда.

Всичко това показва, че Еразъм+ и Европейският корпус за солидарност предоставят на младежта възможности да придобият нови умения и опит, да изградят международни контакти и да участват активно в проекти, които могат да допринесат за техния личен и професионален растеж, както и за развитието на обществото като цяло.
Посещението на младежката мобилна група в новооткритото младежко пространство в село Чепинци имаше за цел да насърчи младежта да се ангажират и да се включат активно в образователния процес и в обществения живот.
„Чрез проекта “Младежко участие чрез кариерно ориентиране и личностно консултиране за активно гражданското общество” се стремим да се подобри информираността на младежта за различните възможности за образование и професионално развитие, както и да се насърчи участието на младежта в обществения живот“ сподели г-н Кехайов.
Инициативата на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие” и подкрепата на програма Еразъм+ показват, че в България има все повече организации и хора, които се грижат за бъдещето на младежта и за развитието на обществото. Важно е да продължаваме да инвестираме в образованието и развитието на младежта, за да имаме здраво и процъфтяващо общество в бъдеще.