Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Вторият етап от нашия амбициозен проект “Активни Обществени Пространства” в област Смолян се развива с динамични дейности, насочени към събиране на информация, активно местоправене и оформяне на връзки с местните власти.

Стъпка 1: Събиране на Информация и Интерес от Местните Младежи

Най-важното нещо за нас е мнението и активното участие на местната младеж. Извършваме активни анкети, провеждаме фокус групи и организираме срещи, за да съберем и анализираме техните идеи, нужди и желания относно обществените пространства в областта.

Стъпка 2: Обучение “Публична Инфраструктура и Пространство” и Активно Местоправене

Обучението, което предстои, ще включва участие на младежи в публичния живот и управлението на обществени пространства. Под формата на работилници и обучения, ние ще ги насочим как да предложат и реализират иновативни идеи за подобрение на общностните пространства.

Активно Местоправене (Placemaking) – Стартиращо Събитие

След обучението, стартираме активно местоправене в парк “Амзово”. Събитието, в което очакваме участие на над 50 местни жители, ще включва почистване на парка, обновяване на пейки, спортни и общи съоръжения, както и боядисване на зелени площи. Този процес не само ще промени визията на парка, но и ще насърчи ентусиазма, удовлетворението и мотивацията в цялата общност.

Стъпка 2: ОФОРМЯНЕ НА МРЕЖА

Работа с Местните Власти

Официални искания за разрешения и информиране на местните власти за всяко взаимодействие в парка, с цел популяризиране на placemaking и представяне на въздействието на проекта.

Комуникационна Кампания

Използване на социални медии, прессъобщения и местни медии за разпространение на дейността на организацията и текущите постижения. Индивидуални и групови срещи ще бъдат организирани, за да поддържаме директен контакт с общността.

 

Youthpass – Ключови Компетенции за Учене

Процесът ще бъде документиран с Youthpass, за да признаем и отбележим ключовите компетенции, които младежите придобиват през участието си в проекта.

Следващата стъпка в проекта ни не е само преобразяване на пространства, а и изграждане на траен и вдъхновяващ модел за активно участие и обществено развитие в област Смолян. Следете за повече новини и актуализации, защото заедно създаваме общества, напълно насочени към бъдещето.