Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Преобразяваме Общността: Вдъхновяване и Създаване на Живи Иновативни Зони

В област Смолян започваме проект, който не само променя облика на нашето публично пространство, но и вдъхновява общността да участва активно в този процес. “Активни Обществени Пространства” е инициатива, насочена към създаването на живи и иновативни зони, които ще обединят хората и подчертаят уникалните черти на нашата област.

Цел и Отговорности на Екипа

С цел постигане на успешно изпълнение на проекта, ние формирахме сплотен екип, в който всяко лице играе ключова роля:

  • Координация и Управление на Проекта: Валентин – нашето ръководно лице, отговарящо за общата координация и управление на проекта.
  • Съгласуване на Ролите и Отговорности: Валентин и Аксиния се грижат за договарянето на роли и отговорности в екипа, осигурявайки ефективност в работата ни.
  • Безопасност и Здраве по време на Изпълнение: Валентин Щонов – наш експерт, гарантиращ за безопасността по време на дейностите и защитаващ участниците.
  • Медийни и Информационни Дейности: Даниел и Аднан – двама членове на екипа, които са отговорни за осигуряване на актуални новини на сайта, поддържане на връзка с медии и предоставяне на информационни услуги.
  • Популяризиране и Разпространение на Проекта: Валентин и Даниел – дуото, което ще работи усилено за популяризиране и разпространение на идеята зад проекта.
  • Менторство и Подкрепа: Аднан – този, който ще осигури менторство и подкрепа за участниците в нашата НГ (Нова Генерация).
  • Визуализация и Промоция на Програмата и Партньорството: Даниел и Аднан – екипът, отговорен за визуализацията и промоцията на програмата и партньорството.
  • Финансово Управление и Отчетност: Валентин и Аксиния – осигуряване на стриктен контрол върху разходите и предоставяне на прозрачна отчетност.
  • Мониторинг и Оценка: Даниел и Аднан – двете лица, които ще се грижат за мониторинга и оценката на постигнатите резултати.

Отворена Покана и Участието на Общността

Стартираме процеса с отворена покана към граждански организации и обединени общности в област Смолян. Вярваме в тяхното креативно влияние и смелостта им да представят концепции за промяна в публичното пространство.

Етап 1: Досег (Този етап бе с продължителност около 1 месец)

Проектът стартира с сканиране и анализ на пространството, провеждане на срещи с заинтересовани страни и инсталиране на физически атрактори. Този етап цели да събере идеи, потребности и възможности, които ще служат като основа за по-нататъшното развитие на проекта.

С увереност и ангажираност, “Активни Обществени Пространства” представлява началото на един по-съвременен и иновативен облик за област Смолян. Присъединете се към нас, защото заедно създаваме не просто пространства, а места, изпълнени с живот и иновации.