Младежите от Young Improvers for Youth Development (YIYD) съвместно с Регионалната инспекция по околна среда и водите и Община Смолян стартираха инициативата “Да дадем втори шанс на старите ни тениски и дънки”.Проектът има за цел намаляване на прекомерното използване на пластмасови изделия за еднократна употреба в ежедневието като насочи потребителите към алтернативи на пластмасата за еднократна употреба и замяната й със съдове за многократна употреба, както и детайли за компостирането – на теория и на практика.

Това е проектопредложение за намаляване използването на пластмасови изделия за еднократна употреба, които са основен отпадък и замърсител на градската среда и природата.Специфичната дългосрочна цел на проекта е да се допринесе (директно и опосредствено) за изграждането на навици, базирани на принципа Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose, у младежи и така да се повлияе на промяна в доминиращият консуматорски подход спрямо (не)възобновяемите природни ресурси.

https://www.smolyaninfo.com/2020/11/05/4784/?fbclid=IwAR1Xn9_q8yOqZwgSrBAzf5jHrqA03leYA2l6G-nKxYnZDEuhfiOJ-7oZxT8