Среща със секретаря на МКБППМН – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

#

Comments are closed