Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Нашата неформална група е насочена към реализиране на проект, който не само придава стойност на местната общност в област Смолян, но и добавя европейско измерение. В статията ще разгледаме целите на проекта, които са обосновани в дейностите на нашата група и имат значителна релевантност към целите на Европейския корпус за солидарност (ЕКС) и стратегията на ЕС за младежта.

Цели на проекта:

Проектът ни има за цел да повиши ангажираността на младежите и организациите в област Смолян, като предостави достъпни и висококачествени дейности за солидарност и доброволчество. Основната насоченост е към укрепване на сближаването, солидарността, демокрацията и европейската идентичност. В проекта ни ще се съсредоточим върху насърчаването на устойчивото развитие, социалното приобщаване и равните възможности.

Релевантност към стратегии на ЕС:

Проектът ни поддържа целите на Младежката стратегия на ЕС и предложението за нова стратегия за младежта за 2019-2027 г. Целта е да стимулира младите хора да бъдат активни граждани и агенти на солидарността, вдъхновени от ценностите на ЕС и европейската идентичност. Проектът ни подпомага изпълнението на стратегията за младежта, фокусирана върху свързването, ангажирането и овластяването на младите хора.

Обучителни цели:

Проектът предлага възможност на младите хора да обменят идеи, придобият нов опит и добавят стойност в местната общност. Ще насърчаваме ползването на неформални методи и дейности на открито, като инструмент за интеграция и обучение. Създаването на мрежа от мотивирани млади хора и повишаването на емпатията към хора от маргинализирани групи са също важни обучителни цели.

Дългосрочни перспективи:

Нашата дългосрочна цел е да развием активно гражданско общество, което търси решения на проблемите и изгражда партньорства. Участниците в проекта се стремят към засилване на солидарността и изграждане на общност на споделени отговорности и взаимна подкрепа.

Проектът ни не само отговаря на приоритетите на ЕКС и стратегията за младежта на ЕС, но и представлява възможност за младежите в област Смолян да развият своите умения и да се ангажират в активно гражданство. Със силната подкрепа на локални лидери и участието на младежи от маргинализирани групи, този проект ще допринесе за създаването на общество, което цени солидарността, равноправието и устойчивото развитие.