Учредяване на първия областен ученически младежки парламент. Създаде се Ученически младежки парламент към РУО-Смолян. Основната цел е да се изгради система на диалог, сътрудничество и взаимопомощ между младите хора, обществените институции и неправителствените организации в Смолянска областДнес в сесийната зала на Общината се проведе първото заседание на Ученическия младежки парламент към РУО-Смолян. Домакин на проявата беше кметът Николай Мелемов.Първото заседание на младежката областна структура се ръководи от началника на РУО Мария Семерджиева докато бъде избрано ръководство. Тя представи дневния ред, който включваше приемане на правилник на младежкия парламент, избор на председател, зам.-председател, секретар и представители на училищата. Изготвяне на регламент за участие в младежкия парламент на юридически лица с нестопанска цел и граждани в дейността му. Участниците се разбраха на следващото заседание, което ще се проведе онлайн да изберат председател и секретар след като постъпят номинации.Ученическият младежки парламент е организация създадена от РУО- Смолян с основна цел да се изгради система на диалог, сътрудничество и взаимопомощ между младите хора, обществените институции и неправителствените организации на територията на област Смолян, посочи Семерджиева. „Общите ни усилия и координирани действия ще помогнат на учениците и младежите от региона при осъществяването на най-смелите им проекти, не само в обществен, но и в личен план.От друга страна проблемите възникващи в едно или друго училище, когато са поставени за разискване биха намерили бързо своето решение с пряката ангажираност на по-широк кръг хора. Тази наша организация има правото и задължението да действа в сътрудничество с образователните институции, обществени служби и неправителствени организации при спазване на законодателството на страната ни. Всеки от вас чрез ученическия парламент ще може да увеличава основанията на българското общество да се нарича гражданско“, разясни целите на младежката структура началникът на РУО.Ученическият младежки парламент ще работи в партньорство с неправителствените организации и Комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.