Психолозите Елена Бончева и Росен Кубински от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община […]
Това е проектопредложение за намаляване използването на пластмасови изделия за еднократна употреба, които са основен отпадък и замърсител на градската […]