Среща със секретаря на МКБППМН.

by Jun 9, 2021News0 comments

Среща със секретаря на МКБППМН – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


0 Comments