Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

В опит да продължи да насърчава растежа и развитието в общността на Чепинци, местната младежка организация МРВ наскоро беше домакин на бърз SWOT анализ в своето младежко пространство. Дейността беше фасилитирана от Валентин Кехайов, ръководител на Млади изследователи за младежко развитие (YIYD), регионална организация, която работи за овластяване на младите хора.

 

SWOT анализът е техника за стратегическо планиране, използвана за идентифициране на силни, слаби страни, възможности и заплахи, свързани с конкретна ситуация или проект. В случая анализът се фокусира върху текущото състояние и бъдещия потенциал на младежките инициативи в Чепинци. Събитието събра млади хора от различни местни организации и инициативи, включително МРВ и НГ “АГОРА”, за брейнсторминг и обсъждане на силните и слабите страни на текущите им проекти и идентифициране на възможности за растеж и потенциални заплахи за техния успех.

Дейността беше добре приета от участниците, които я намериха като ценен инструмент за размисъл и планиране. Голяма част от тях изразиха своята благодарност към МРВ за домакинството на събитието и към Валентин Кехайов за подпомагането на дейността. МРВ са активни в насърчаването на младежки инициативи в Чепинци от известно време и това събитие е само един пример за техния ангажимент за насърчаване на растежа и развитието в общността. С подкрепата на организации като YIYD и местни лидери се надяваме, че повече млади хора в Чепинци ще бъдат вдъхновени да се включат и да окажат положително влияние в своята общност.