Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Форуми за Дискусии, Дизайн Маси и Проактивни Събития за Общностното Участие

Проектът обогатява своето въздействие чрез включването в Програмата Европейски Корпус за Солидарност, което предоставя уникална възможност за обмен на идеи и опит с организации от други европейски страни.

Първата стъпка е въвличането на гражданите чрез организиране на кръгла маса, създавайки платформа за активно обсъждане и обмен на идеи. Този форум е отворен за всички, които искат да участват в дизайна на новите обществени пространства.

Изработване и взаимно одобрение на конкретни дизайн идеи. Чрез визуално представяне и графични решения, участниците ще работят заедно върху конкретни дизайн идеи. Фотографски фрагменти ще се приложат по улиците, а художествени обекти от цветни торби за отпадъци и керамични фрагменти ще обогатят градската среда.

Ключова роля играят индивидуални и групови срещи с активни хора и лидери от общността. Те допринасят за събирането на различни гледни точки и предложения, като същевременно поддържат отворен диалог за непрекъснато усъвършенстване.

В град Мадан ще организираме събитие по активно местоправене, фокусирано върху обновяване и подобряване на парковата среда. Това включва обновяване и боядисване на пейки, спортни и обществени съоръжения, както и зелени площи.

Чрез организиране на работилници за рециклиране се поддържа осъзнатостта за важността на устойчивите практики в обществото.

Този етап на проекта се фокусира върху участието на общността и предоставя възможност за тяхното активно сътворчество в процеса на преобразяване на обществените пространства в област Смолян.