„Различно от цех, ресторант, кръчма“ – какъв е смисълът от едно младежко пространство в Родопите?

„Различно от цех, ресторант, кръчма“ – какъв е смисълът от едно младежко пространство в Родопите?

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Прибирайки се обратно към България от пограничните гръцки села, граничарите виждат надписа на буса на организацията – „Млади изследователи за младежко развитие“ и питат шофьора какво пък чак толкова изследват. Северим, шофьорът ни, а също и активен член в смолянската младежка организация, отговаря „Всичко“, неосъзнавайки колко е правилен този му бърз и шеговит отговор. Развиването на младежки дейности обхваща толкова широк спектър, че отговорът на Северим не е преувеличение. От организирането на спортни дейности като противодействие на зависимостите, навигирането на комуникацията с местните институции и политици, до целеустремените опити да се създаде общност и разбиране сред младите, че след като целите са им общи, такива трябва да са и борбите им.

„Една общност, която трябва да се бори заедно“

Смолян е страхотен град за един бегач  – от големия контраст на живописни гледки и социалистическа архитектура, до добрата денивелация, чрез която да да тренираш изкачвания и спускания. Слушайки тези разсъждения, Вальо не може да не се съгласи, че градът е прекрасен за бягане – „Все пак всеки бяга от тук“, се шегува той.

Валентин Кехайов е председател на младежката неправителствена организация „Млади изследователи за младежко развитие“, която е основният двигател за развитие на младежки дейности и политики и популяризирането на неформалното образование в Смолянска област.

Вальо започва да разработва дейностите на организацията още през 2014 година, а към ден днешен неформалната група вече се е превърнала в неправителствена организация, която освен, че развива проекти за облагородяването на Смолян и региона, работи и по програмата Еразъм+ и дава на младежите от региона много възможности да пътуват и да обменят опит.

На практика обаче ефектите от дейностите на младежката организация са много повече от писане на проекти и облагородяване на градското пространство в Смолян. Пример за това е младежкото пространство, което организацията е обособила на последния етаж в сградата на общината. То се е превърнало в притегателен център за младежи без значение дали искат да запишат подкаст, да поиграя пинг понг или да разцъкат някоя видео игра. Важното в случая е не дейността, а обединението на едно място на младежи от града. „Когато сте заедно ти се променяш, групата те оформя“, е открил Кехайов. Дават пример с Недко, който работи в Германия, но се е върнал за почивка в Смолян за няколко седмици. „Вече можеш да се изразяваш“, се шегуват с него връстниците му, след като той прекарва повечето си време в родния град в младежкото пространство и е неизбежно да трябва да комуникира с други.

„Чувството да не знаеш как да се изразиш, а и да не знаеш от къде да поискаш подкрепа, защото ще те помислят за слаб e нещо често срещано сред младите“, смята Вальо, и проблемът не спира само с това да не знаеш как да комуникираш. „Ако не успееш да обгърнеш емоцията си с думи се получава вътрешен конфликт“, продължава той и се стига до статуквото: „Младежите нямат механизъм как да решават тежки житейски ситуации“.

За да успееш да ангажираш младежи, които изначално не умеят да комуникират помежду си и далеч не чувстват младежката общност като фактор, Вальо е открил подход: „Не може да ги вкараш с академичното“, категоричен е той.

„Няма кой да ти даде думата, трябва сам да я вземеш“

Стига ли един човек за да преобрази една цяла общност? Историята на Кехайов свиделства, че поне може да даде много добро начало. Валентин разказва, че се запалил по обмените по програмата Еразъм+ след като е търсел изход от заобикалящата го среда по време на следването му в университет, където са преобладавали наркотиците (Валентин следва висшето си образование в друг български град, не в Смолян.).

Пътуването по проекти дава много – от приятелства и подобряване на английския до осъзнаването, че животът може да бъде другояче. Недялка смята, че местните младежи гледат и разбират по-друг начин демокрацията, след като се връщат от чужбина  – било то от обмен, за отпуска или завинаги.

„Само фактът, че отиваш до Гърция и тръгвайки си от плажа си събираш боклука е един възпитателен момент. Рабираш, че и тук нещата могат да вървят ако има определни правила, които да се спазват от всички.“, наблюдава тя. Това носи разбирането, че демокрацията е не само свобода, но и отговорност.

Както с взимането на пример отвън, така и на местно ниво нещата неизбежно се просмукват надолу. Макар да е възможно да се използва като оправдание, че вече има дейности в Смолян, младежки активности са започнали да се развиват и в околните села като Търън и Чепинци.

„Видях добрия пример в Смолян и така ми дойде идеята – защо и тук да не стане, какво ни пречи и при нас да има такова пространство“. разказва Рахим, чиято неформална група от около 15 човека в момента е в процес на обособяване на младежко пространство в селото. Между другото, физическото пространство преди около 10 години е било дискотеката на селото – намира се точно срещу главната джамия и се помещава на адрес ул. Демокрация №2.

„Не може да убедиш някой, че образованието е важно за него, ако той вече е решил, че не е приоритет“ смята учител от града, който пожелава да остане анонимен. Тук идва и ролята на неформалното образование и вдъхновяващата роля на младежките дейности за много от подрастващите, които вече са или във финалните години на образованието си като Михаил или са отскоро навлезли в трудовия пазар като Даниел.

„Няма кой да ти даде думата, трябва сам да я вземеш“ – това е дефиницията за младежки политики според Кехайов.

Дефицитите за младите хора не се адресират гласно, камо ли чрез политики. А според Вальо синоним на дефицита е зависимостта. Темата със зависимостите на младежите, изисква своя собствена статия, но може да се каже следното. Първото нещо, което човек вижда влизайки в Смолян и последното, което го изпраща на тръгване, са стотиците флагове по уличните стълбове на голяма хазартна компания, която финансира местния футболен клуб.

Жаждата за промяна, за комуникация с въшното и другите, за ангажиране на околните, за развиване на региона и за кариерни опции  – това са двигателите на младежката дейност в региона. А практическото доказателство, че философията на Валентин, че човек се променя чрез комуникация с общността и това води до осъзнаването, че младите трябва да се борят за резултати заедно е налице. Просто се разходете из Смолян и ще откриете позитивните следи от младежката дейност  – в подлезите, в парковете, в градските пространства и най-вече в самите младежи.

Empowering Youth: The Ultimate Guide to Creating Vibrant Youth Spaces

Empowering Youth: The Ultimate Guide to Creating Vibrant Youth Spaces

Dive into a realm teeming with opportunity as we uncover a pioneering
initiative dedicated to youth empowerment and the cultivation of
lively, impactful youth environments. Join forces with Young Improvers
for Youth Development (YIYD) and their pan-European partners, as they
breathe life into a comprehensive manual. Crafted specifically for
young trailblazers aiming to establish and manage influential youth
clubs in their communities, this article invites you to embark on a
thrilling journey exploring the transformative potential of this
easy-to-use guide.

A Collaborative Triumph: This manual extends beyond the confines of a mere document, it stands
as a resounding testament to the power of cooperation. The content has
been meticulously curated, drawing upon extensive research and
collective wisdom of youth leaders, policymakers, and field experts
from Bulgaria, Italy, and Portugal. The result is a guide that
intimately comprehends the trials faced by today’s youth and offers
practical, applicable solutions to surmount them.

Legal Guidelines: Nurturing Responsibility Within Freedom
Our manual serves as your navigational compass, enabling a smooth
journey through the complex terrain of legal regulations. The
guidelines section is meticulously designed to ensure compliance with
national laws in each participating country. By striking the perfect
balance between fostering innovation and adherence to established
norms, the manual empowers you to lead fearlessly and responsibly.

Success Stories: A Tapestry of Inspiration and Impact
Brace yourself for a surge of inspiration! This manual transcends
conventional guides; it’s a treasure trove of success stories from
youth clubs that have left a lasting imprint on their communities.
These best practices spotlight the astounding accomplishments of young
leaders like you, turning dreams into reality. From rural hamlets to
sprawling suburbs, these narratives shine a light on the boundless
potential of youth spaces.

Comprehensive Content: The Catalyst to Unlocking Your Potential
Unleash your latent abilities with a wide array of topics that cover
every conceivable aspect of youth club management. From project
planning and fundraising strategies to community engagement and
leadership development, this user-friendly manual emerges as your
quintessential guide to nurturing your vision and crafting vibrant
spaces where young individuals can flourish.

Conclusion:
Gear up to embark on a thrilling expedition of empowerment and growth!
This manual is more than a document; it’s your launchpad to creating
dynamic youth spaces and steering positive change in your community.
Be prepared to be inspired, equipped, and empowered as you take the
helm in shaping a brighter future. Let this guide serve as your
trusted ally, unlocking doors to a world teeming with potential and
vibrant youth spaces. Harness the power of youth and join us in
carving out a brighter, more promising tomorrow.

Empowering Youth: Local Activities Drive the Youth Waves Surfers Project Forward

Empowering Youth: Local Activities Drive the Youth Waves Surfers Project Forward

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

As part of the “Youth Waves Surfers: Multiplier Effect for Youth Clubs” project, Youth Initiatives for Youth Development (YIYD) is implementing a series of impactful local activities. These activities, including webinars, local seminars/workshops, and roundtables, aim to empower young people, equip them with essential skills, and create a collaborative environment for the development of youth clubs and spaces. With the guidance of Conexao Jovem, the activities will bring together various stakeholders to foster dialogue, share best practices, and address challenges faced by young people, especially those in rural areas.

Building Knowledge and Skills The project involves the development of three webinars, each partner taking charge of one. These webinars will provide young people, particularly those in rural areas and with fewer opportunities, with important information on the steps involved in creating and managing a youth club. The webinars will focus on topics such as youth club creation, youth club management (people, finances, resources), and building youth clubs based on best practices. Each webinar will last for one hour, offering participants valuable insights and practical guidance.

Local Seminars/Workshops: Equipping Youth and Stakeholders Two local seminars/workshops will be organized in each partner country, targeting young people aged 15-30, especially those in rural areas and with fewer opportunities. Additionally, youth workers, staff from youth organizations, and representatives from youth centers and youth clubs will participate. The seminars/workshops will provide participants with essential skills and knowledge on empowering young people to take part in creating youth clubs and spaces. Topics covered include creating a vision for the youth club, strategic planning, activities and resources, and developing partnerships with various entities. Through interactive methodologies, such as discussions, group work, case analysis, and creative tasks, participants will engage in practical learning experiences.

Roundtables: Bridging the Gap and Collaborating Two roundtables will be organized by each partner, inviting local and national stakeholders, including representatives from local municipalities, policy makers, officers of public institutions, managers of youth work bodies, youth workers, and young people, especially those from rural areas and with fewer opportunities. These roundtables will serve as platforms for open discussions, allowing stakeholders and young people to address challenges and obstacles faced in organizing local activities and youth clubs. Participants will collaborate to find innovative solutions and build partnerships, ensuring the voice of youth is heard and considered in decision-making processes.

Target Groups and Beneficiaries: The target groups for these activities vary across the subactivities:

The results of these activities will benefit young people by providing them with the necessary knowledge, skills, and resources to actively participate in the creation and management of youth clubs. Additionally, representatives from municipalities, public institutions, and youth work bodies will gain insights into the challenges faced by young people, fostering collaboration and creating a common space for cooperation among stakeholders.

The local activities within the “Youth Waves Surfers: Multiplier Effect for Youth Clubs” project highlight the commitment of Youth Initiatives for Youth Development (YIYD) and their partners to empower young people and create supportive environments for their engagement. Through webinars, local seminars/workshops, and roundtables, the project aims to equip young individuals with the necessary skills, foster collaboration among stakeholders, and address challenges faced by youth clubs. By focusing on knowledge-sharing, capacity building, and collaborative problem-solving, the project contributes to the development of vibrant and inclusive youth communities.

Completion of Research: Unveiling Insights and Findings for Youth Club Development

Completion of Research: Unveiling Insights and Findings for Youth Club Development

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We are delighted to announce the completion of our research on creating and managing Youth Clubs in rural communities. After months of meticulous data collection and analysis, we are excited to share the final report and findings that shed light on the challenges, opportunities, and best practices surrounding Youth Club development. The insights gained from this research will serve as a valuable resource for individuals, organizations, and policymakers interested in fostering youth engagement and community development.

The comprehensive Final Report provides a comprehensive overview of the research methodology, data analysis, and key findings. It offers a detailed examination of the barriers affecting young people’s participation in Youth Clubs, challenges faced by adults, workers, and organizations, and the overall landscape of Youth Club development in rural areas. The report also presents concrete recommendations and strategies to address the identified challenges and optimize the potential of Youth Clubs in empowering young individuals.

Key Findings:

1. Barriers to Youth Club Participation: The research revealed several barriers impacting young people’s engagement in Youth Clubs, including limited funding and resources, lack of awareness and support, and bureaucratic obstacles. Understanding these barriers is crucial in developing effective strategies to overcome them and create more accessible and inclusive Youth Clubs.

2. Challenges for Adults, Workers, and Organizations: The findings highlighted the challenges faced by adults, workers, and organizations involved in Youth Club development. These challenges include limited capacity and expertise, inadequate funding and resources, and the need for better collaboration and networking opportunities. Addressing these challenges will facilitate the creation and sustainability of successful Youth Clubs.

3. Importance of Local Support and Collaboration: The research emphasized the significance of local support and collaboration in Youth Club development. Engaging local municipalities, policymakers, and public institutions is vital for securing funding, resources, and policy changes that promote the growth and sustainability of Youth Clubs.

Accessing the Final Report: To delve deeper into the research findings and recommendations, we invite you to access the full Final Report by visiting the following link: [insert link to the report on Google Drive]. We encourage individuals, organizations, and policymakers to utilize this valuable resource to gain insights into Youth Club development and contribute to the enhancement of youth engagement and community building in rural areas.

Future Implications: The completion of this research marks the beginning of an exciting journey towards empowering young people and fostering vibrant Youth Clubs in rural communities. The findings and recommendations will guide future initiatives, including the development of a Manual with guidelines on creating and managing Youth Clubs, as well as the organization of webinars, local seminars, and roundtables. These activities will further amplify the impact of the research and facilitate the implementation of evidence-based strategies.

Conclusion: The completion of our research on creating and managing Youth Clubs in rural communities represents a significant milestone in our commitment to empowering young individuals and strengthening community connections. We extend our gratitude to all the participants, partners, and stakeholders who contributed their valuable insights and support throughout this research endeavor. Together, we can build a future where Youth Clubs serve as catalysts for positive change and provide young people with the platform they need to thrive and make a lasting impact on their communities.

We encourage you to explore the Final Report, embrace the recommendations, and join us in transforming the landscape of Youth Club development in rural areas. Together, let’s create spaces where young people can grow, learn, and shape a brighter future.

 

Empowering Youth in Smolyan: Local Activities to Create Vibrant Youth Spaces

Empowering Youth in Smolyan: Local Activities to Create Vibrant Youth Spaces

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Introduction: The Young Improvers for Youth Development (YIYD) is excited to kick off the local activities phase of our project in Smolyan. Our aim is to empower young people and create vibrant youth spaces where they can thrive and contribute to their community. Through a series of trainings, webinars, and roundtables, we will provide valuable insights, recommendations, and resources to support the establishment and management of Youth Clubs in Smolyan. These activities will not only equip young people with the necessary skills and knowledge but also foster collaboration and dialogue with local stakeholders and decision-makers.

Training: Building Foundations for Successful Youth Clubs Our first activity is a comprehensive training program designed to equip young people with the necessary tools and knowledge to establish and manage successful Youth Clubs. Led by experienced facilitators, the training will cover topics such as club planning, leadership and team building, effective communication, and financial management. Participants will gain practical skills that will enable them to navigate the challenges and maximize the impact of their Youth Clubs.

Webinars: Sharing Best Practices and Success Stories In addition to the training program, we will be organizing a series of webinars that aim to share best practices and success stories from existing Youth Clubs. These webinars will feature guest speakers who have successfully created and managed Youth Clubs in other communities. They will provide insights into their experiences, challenges encountered, and strategies for overcoming them. By learning from these inspiring examples, participants will gain inspiration and practical ideas for their own Youth Clubs.

Roundtables: Collaboration and Recommendations To ensure that the local activities are inclusive and reflect the needs of the community, we will host roundtable discussions involving young people, local stakeholders, and decision-makers. These discussions will provide a platform for open dialogue and collaboration, where participants can share their perspectives, experiences, and challenges related to creating and managing Youth Clubs. Through these roundtables, we aim to identify opportunities for collaboration, address specific local challenges, and develop recommendations to improve the support and resources available for Youth Clubs in Smolyan.

Conclusion: The local activities organized by YIYD in Smolyan represent a crucial step towards creating vibrant and inclusive youth spaces. Through our training programs, webinars, and roundtable discussions, we aim to empower young people with the skills, knowledge, and resources they need to establish and manage successful Youth Clubs. We believe that these activities will not only benefit the participating individuals but also contribute to the overall development and well-being of the Smolyan community. Together, let us create a supportive environment where young people can thrive and make a positive impact.

Stay tuned for updates on our upcoming activities and the exciting outcomes that will emerge from our collaboration with the community.

For more information and to get involved, please visit our website or contact us directly.

Together, let’s empower the youth of Smolyan!

Empowering Rural Communities: The Impact of Youth Clubs

Empowering Rural Communities: The Impact of Youth Clubs

Insights and Recommendations from Interviews with Local Leaders

We are thrilled to share the impactful work that our organization has been undertaking as a key partner in the “Youth Waves Surfers: Multiplier Effect for Youth Clubs” project. With a firm commitment to empowering youth and fostering positive change, our organization has played a vital role in driving the project’s objectives forward. In this article, we will delve into our organization’s involvement, highlighting our contributions and the transformative impact we aim to achieve.

Our organization’s involvement in the “Youth Waves Surfers: Multiplier Effect for Youth Clubs” project is driven by our unwavering dedication to empowering youth and creating positive change. Through strategic partnerships, capacity-building initiatives, knowledge sharing, community engagement, and rigorous monitoring, we aim to contribute to the project’s success and leave a lasting impact on the lives of young individuals. Together with our project partners, we are committed to shaping a better future for youth, where their voices are heard, talents are nurtured, and opportunities for growth abound.

In the quiet corners of rural communities, a transformative movement is taking shape. Youth Clubs are emerging as powerful platforms for social connection, skill development, and community engagement among young people. In a series of interviews conducted with local leaders from various organizations, we explored the challenges, successes, and valuable insights on creating and managing Youth Clubs in these often overlooked areas. Let us delve into their experiences and recommendations, shedding light on the significance of Youth Clubs and the potential benefits they bring to both individuals and their communities.

Importance and Benefits of Youth Clubs

Participants unanimously agreed on the profound importance of Youth Clubs in providing young people with a safe haven for growth and camaraderie. These clubs create spaces that transcend geographic boundaries, enabling connections and friendships to flourish. Engaging in a myriad of activities, young individuals find opportunities to develop skills, nurture talents, and explore their passions. Beyond personal growth, Youth Clubs foster a sense of belonging, purpose, and civic engagement, helping to shape future leaders within these rural communities.

Creating a Youth Club: Nurturing Dreams

To establish a Youth Club, our interviewees emphasized the need to start with a clear vision and mission. This entails identifying the desire and interest within the community, rallying support, and building partnerships with local businesses and organizations. Securing funding and resources remains a crucial component, and our leaders highlighted the importance of dedicated volunteers and leaders to manage the club effectively.

Challenges in Creating Youth Clubs: Bridging the Gap

The path to creating Youth Clubs is not without obstacles. Participants revealed common challenges, such as limited funding and resources, bureaucratic barriers, and a lack of community awareness and interest. Overcoming these hurdles demands unwavering persistence, active community engagement, and a relentless pursuit of raising awareness about the benefits of Youth Clubs. Streamlined processes for establishing new organizations and securing funding from diverse sources were identified as essential solutions to surmount these challenges.

Sustainability and Overcoming Barriers: A Journey Together

Ensuring the long-term sustainability of Youth Clubs requires strategic planning, financial investments, and the cultivation of resilient volunteer teams. Our interviewees stressed the importance of seeking support from local authorities, forging partnerships, and actively pursuing funding opportunities and grants. Adaptability and flexibility were also recognized as key factors in navigating the ever-changing landscape of the club’s needs and aspirations.

Support and Resources: Empowering the Movement

To create and manage vibrant Youth Clubs, access to support and resources is paramount. Participants expressed the need for financial resources, grants, and guidance in club management. The establishment of networks connecting different Youth Clubs, mentorship opportunities, and centralized resources and directories were recommended to foster collaboration and knowledge sharing among the communities.

The interviews revealed a resounding call for action, underlining the immense potential of Youth Clubs in empowering rural communities. These platforms have the capacity to transform the lives of young individuals, bridging the gap between aspirations and opportunities. By addressing the challenges highlighted and adopting the recommendations proposed, we can unleash the power of Youth Clubs, fostering social change, and nurturing the leaders of tomorrow.

As we conclude our interviews, we recognize the shared dedication and unwavering passion of our participants. Together, we embark on a journey to empower rural communities

by creating sustainable Youth Clubs that serve as beacons of hope, opportunity, and unity. These Youth Clubs have the power to reshape the narrative of rural communities, igniting a spark of inspiration and fostering a sense of pride among its young members.

Through the shared experiences and insights of our interviewees, we have gained a deeper understanding of the challenges and opportunities associated with Youth Clubs in rural areas. It is clear that success lies in collaboration, community support, and a commitment to adapt and overcome obstacles. By harnessing the collective efforts of local leaders, volunteers, businesses, and authorities, we can create an ecosystem that nurtures the growth of Youth Clubs and provides the necessary resources for their sustainability.

In this journey, the role of local authorities is crucial. The interviews revealed the need for streamlined processes, funding support, and recognition of the value that Youth Clubs bring to their communities. It is our hope that these insights will encourage local authorities to actively engage and support the establishment and development of Youth Clubs, understanding their potential as catalysts for positive change.

To further the cause, it is essential to cultivate a network of Youth Clubs, creating a platform for collaboration, knowledge exchange, and shared resources. This interconnected web of clubs can empower each other, sharing best practices, organizing joint events, and amplifying their collective impact. Together, they can be a driving force in addressing the specific challenges faced by rural communities and create lasting change.

As we embark on this journey, we must remember that the creation and management of Youth Clubs require commitment, perseverance, and an unwavering belief in the power of young individuals. We must champion their dreams, provide them with opportunities to grow, and empower them to become active participants in shaping their communities.

In conclusion, the interviews have provided valuable insights into the creation, management, and challenges faced by Youth Clubs in rural communities. The participants’ experiences and recommendations have shed light on the transformative potential of these clubs and the role they play in fostering social connection, personal growth, and community engagement among young people. By heeding these insights and working together, we can ignite a movement that empowers rural communities, unlocks the potential of their youth, and paves the way for a brighter and more inclusive future. Let us stand united, driven by the belief that Youth Clubs are the catalysts for change that our rural communities so desperately need.

“The interviews and insights presented in this article were gathered as part of a collaborative project aimed at promoting the establishment and sustainability of Youth Clubs in rural communities. The project, a joint effort between YIYD, Conexão Jovem – Associação Juvenil, and TDM 2000, recognized the need for empowering young people in rural areas and creating spaces where they can thrive, learn, and make a positive impact.

Through extensive research, interviews, and focus groups, the project sought to understand the challenges, opportunities, and best practices associated with creating and managing Youth Clubs. The goal was to gather insights directly from young people who have experienced the journey of establishing and running Youth Clubs, as well as from experts and stakeholders in the field.

By bringing together the knowledge and experiences of these individuals, the project aimed to develop resources, support mechanisms, and advocacy initiatives that will assist rural communities in creating sustainable and impactful Youth Clubs. The ultimate vision is to empower young people, enhance community cohesion, and foster social and economic development in these areas.

The insights shared in this article provide a glimpse into the vast potential of Youth Clubs and the transformative impact they can have on rural communities. It is our hope that these findings will inspire individuals, organizations, and local authorities to take action, supporting the creation and sustainability of Youth Clubs and investing in the future of rural communities.

This project is an ongoing endeavor, with future plans to continue research, develop toolkits and resources, and establish partnerships to promote the establishment and growth of Youth Clubs. Through these collective efforts, we aim to create a network of support and advocacy that champions the needs and aspirations of young people in rural areas.

We extend our heartfelt gratitude to all the interviewees and participants who generously shared their experiences and insights, contributing to the collective knowledge that will shape the future of Youth Clubs in rural communities. Together, let us forge a path towards a brighter, more inclusive, and empowered future for our rural youth.”