Дейностите на проект “Младежко участие чрез кариерно ориентиране и личностно консултиране за активно гражданското общество”

Дейностите на проект “Младежко участие чрез кариерно ориентиране и личностно консултиране за активно гражданското общество”

Проектът “Младежко участие чрез кариерно ориентиране и личностно консултиране за активно гражданското общество” е инициатива, която цели да подкрепи младежкото развитие и участие в обществото чрез предоставяне на кариерно ориентиране и личностно консултиране. Този проект има за цел да осигури на младежите възможност за развитие на умения, самоопределяне и активно гражданство.

Една от включените дейности е срещата с представители на Кариерен център Смолян на тема “Подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на информирано решение и развитието на кариерни умения.” В рамките на тази дейност младежите имат възможност да се срещнат с представители на Кариерен център Смолян, които ще им предоставят подкрепа и консултации за вземане на информирано решение по отношение на техните професионални пътеки и развитие на кариерни умения.

Втората дейност е Мобилният консултативен център “Диалогът по въпросите на младежта в ЕС” – посещение на град Мадан. 

Това е мобилна инициатива, част от проекта, която включва посещение на град Мадан. Целта на тази дейност е да се осигури достъп до консултации и подкрепа по въпроси, свързани с младежкото развитие, кариерно ориентиране и активно участие в гражданското общество. Младите хора ще имат възможност да се консултират с експерти и да получат информация и насоки, които ще им помогнат в тяхната личностна и професионална реализация.

Третата дейност в рамките на проекта “Младежко участие чрез кариерно ориентиране и личностно консултиране за активно гражданското общество” е срещата с представители на Бюро по труда Смолян на тема “Формиране на умения за кариерно планиране, способност за ценностни избори и кариерно планиране съобразно актуалната ситуация на пазара на труда.” Целта на тази дейност е да се организира среща с представители на Бюро по труда Смолян, които ще предоставят информация и насоки относно формирането на умения за успешно кариерно планиране, както и съобразяването с актуалната ситуация на пазара на труда. Младите хора ще получат ценни съвети и информация, която ще им помогне да се адаптират към изискванията на съвременния пазар на труда и да постигнат успех в своите професионални усилия.

В рамките на проекта е планирана и среща с НПО експерти на тема “Осъзнаване на необходимостта от формиране на преносими, широко приложими умения.” Целта на тази дейност е да се срещнат младежите с експерти от неправителствени организации, които ще споделят информация и опит относно необходимостта и ползите от формирането на преносими умения, които могат да бъдат приложени в различни области и ситуации. Това ще им помогне да разберат важността на широкия набор от умения за успешна кариера и активно участие в гражданското общество.